Perjanjian

Dengan mendaftar untuk menjadi Ahli Gabungan dalam Program Gabungan (“Program”) anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”). berhak untuk mengemas kini dan menukar Syarat Perkhidmatan dari semasa ke semasa tanpa notis. Sebarang ciri baharu yang menambah atau mempertingkatkan Program semasa, termasuk pengeluaran alatan dan sumber baharu, hendaklah tertakluk pada Syarat Perkhidmatan. Penggunaan Program yang berterusan selepas sebarang perubahan sedemikian akan menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Pelanggaran mana-mana syarat di bawah akan mengakibatkan penamatan Akaun anda dan untuk pelucuthakan sebarang pembayaran komisen afiliasi yang belum dijelaskan semasa pelanggaran tersebut. Anda bersetuju untuk menggunakan Program Gabungan dengan risiko anda sendiri.

Terma Akaun

Pautan / grafik di laman web anda, dalam e-mel anda, atau komunikasi lain

Setelah anda mendaftar untuk Program Afiliasi, anda akan diberikan Kod Afiliasi yang unik. Anda dibenarkan meletakkan pautan, sepanduk, atau grafik lain yang kami sediakan dengan Kod Afiliasi anda di laman web anda, dalam e-mel anda, atau dalam komunikasi lain. Kami akan memberi anda panduan, gaya pautan, dan karya seni grafik untuk digunakan dalam menghubungkan ke. Kami mungkin mengubah reka bentuk karya seni pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan, tetapi kami tidak akan mengubah dimensi gambar tanpa pemberitahuan yang tepat.

Untuk membenarkan penjejakan, pelaporan dan akruan yuran rujukan yang tepat, kami akan memberikan anda format pautan khas untuk digunakan dalam semua pautan antara tapak anda dan . Anda mesti memastikan bahawa setiap pautan antara tapak anda dan laman web menggunakan format pautan khas tersebut dengan betul. Pautan ke yang diletakkan di tapak anda menurut perjanjian ini dan yang menggunakan format pautan khas tersebut dengan betul dirujuk sebagai pautan khas. Anda akan mendapat yuran rujukan hanya berkenaan dengan jualan pada produk yang berlaku secara langsung melalui pautan khas; kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda berkenaan dengan sebarang kegagalan oleh anda atau seseorang yang anda rujuk untuk menggunakan pautan khas atau tersilap menaip kod ahli gabungan anda, termasuk setakat kegagalan tersebut boleh mengakibatkan sebarang pengurangan jumlah yang sebaliknya akan dibayar kepada anda menurut perjanjian ini.

Pautan gabungan harus menunjuk pada halaman produk yang dipromosikan.

Yuran / komisyen dan pembayaran rujukan

Untuk jualan produk layak mendapat yuran rujukan, pelanggan mesti mengklik melalui pautan khas dari tapak anda, e-mel atau komunikasi lain ke https: //sifsof. Com dan selesaikan pesanan untuk produk semasa sesi itu.

Kami hanya akan membayar komisen pada pautan yang dijejaki dan dilaporkan secara automatik oleh sistem kami. Kami tidak akan membayar komisen jika seseorang mengatakan mereka membeli atau seseorang mengatakan mereka memasukkan kod rujukan jika ia tidak dijejaki oleh sistem kami. Kami hanya boleh membayar komisen untuk perniagaan yang dijana melalui pautan khas yang diformat dengan betul yang dijejaki secara automatik oleh sistem kami. Kami berhak untuk membatalkan komisen yang diperoleh melalui kaedah jualan atau pemasaran yang menipu, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif, dipersoalkan.

Pembayaran hanya bermula setelah anda memperoleh lebih daripada $20 dalam pendapatan gabungan. Sekiranya akaun afiliasi anda tidak pernah melintas $20 ambang, komisen anda tidak dapat direalisasikan atau dibayar. Kami hanya bertanggungjawab untuk membayar akaun yang telah menyeberang $20 ambang.

Mengenal pasti diri anda sebagai ahli gabungan

Anda tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan akhbar berkenaan dengan perjanjian ini atau penyertaan anda dalam program ini; tindakan sedemikian boleh mengakibatkan penamatan anda daripada program ini. Di samping itu, anda tidak boleh dalam apa-apa cara menyalahgambarkan atau memperindah hubungan antara kami dan anda, mengatakan anda membangunkan produk kami, mengatakan anda adalah sebahagian daripada atau menyatakan atau membayangkan apa-apa perhubungan atau gabungan antara kami dan anda atau mana-mana orang atau entiti lain kecuali yang dibenarkan secara nyata oleh perjanjian ini (termasuk dengan menyatakan atau membayangkan bahawa kami menyokong, menaja, menyokong, atau menyumbang kepada mana-mana badan amal atau wang lain).

Anda tidak boleh membeli produk melalui pautan gabungan anda untuk kegunaan anda sendiri. Pembelian sedemikian mungkin menyebabkan (mengikut budi bicara mutlak kami) dalam penahanan yuran rujukan dan/atau penamatan perjanjian ini.

Jadual pembayaran

Selama pendapatan afiliasi anda berakhir $20, anda akan dibayar setiap bulan. Sekiranya anda belum memperoleh $20 sejak pembayaran terakhir anda, kami akan membayar anda pada bulan berikutnya setelah anda melepasi ambang.

Definisi pelanggan

Pelanggan yang membeli produk melalui Program ini akan dianggap sebagai pelanggan kami. Sehubungan itu, semua peraturan, dasar, dan prosedur operasi kami mengenai pesanan pelanggan, khidmat pelanggan, dan jualan produk akan dikenakan kepada pelanggan tersebut. Kami boleh mengubah dasar dan prosedur operasi kami pada bila-bila masa. Sebagai contoh, kami akan menentukan harga yang akan dikenakan untuk produk yang dijual di bawah Program ini mengikut dasar harga kami sendiri. Harga dan ketersediaan produk mungkin berbeza-beza dari semasa ke semasa. Oleh kerana perubahan harga boleh menjejaskan Produk yang anda telah tersenarai di tapak anda, anda tidak seharusnya memaparkan harga produk di laman web anda. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk membentangkan maklumat yang tepat, tetapi kami tidak dapat menjamin ketersediaan atau harga produk tertentu.

Tanggungjawab anda

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembangunan, operasi, dan penyelenggaraan tapak anda dan untuk semua bahan yang terdapat di laman web anda. Contohnya, anda bertanggungjawab semata-mata untuk:

Pematuhan Undang-Undang

Sebagai syarat untuk penyertaan anda dalam Program ini, anda bersetuju bahawa semasa anda menjadi peserta program, anda akan mematuhi semua undang-undang, peraturan, peraturan, peraturan, perintah, lesen, permit, pertimbangan, keputusan atau keperluan lain dari mana-mana pihak berkuasa kerajaan yang bidang kuasa ke atas anda, sama ada undang-undang tersebut, dan sebagainya kini berkuat kuasa atau kemudiannya berkuat kuasa semasa anda menjadi peserta Program. Tanpa mengehadkan kewajipan di atas, anda bersetuju bahawa sebagai syarat penyertaan anda dalam Program ini, anda akan mematuhi semua undang-undang (persekutuan, negeri atau sebaliknya) yang memerintah email pemasaran, termasuk tanpa batasan, Akta CAN-SPAM 2003 dan semua undang anti-spam yang lain.

Tempoh Perjanjian dan Program

Tempoh Perjanjian ini akan bermula apabila kami menerima permohonan Program anda dan akan berakhir apabila ditamatkan oleh mana-mana pihak. Sama ada anda atau kami boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan memberikan notis penamatan bertulis kepada pihak yang satu lagi. Selepas penamatan Perjanjian ini atas apa-apa sebab, anda akan segera menghentikan penggunaan, dan mengalih keluar dari tapak anda, semua pautan ke https://sifsof.com, dan semua tanda dagangan, pakaian perdagangan dan logo kami, dan semua bahan lain disediakan oleh atau bagi pihak kami kepada anda selaras dengan ini atau berkaitan dengan Program. berhak untuk menamatkan Program pada bila-bila masa. Selepas penamatan program, akan membayar sebarang pendapatan tertunggak yang terakru di atas $20.

Penamatan

Anda dan kami adalah kontraktor bebas, dan tiada apa-apa dalam Perjanjian ini akan mewujudkan sebarang perkongsian, usahasama, agensi, francais, wakil jualan, atau hubungan pekerjaan antara pihak-pihak. Anda tidak akan mempunyai kuasa untuk membuat atau menerima sebarang tawaran atau representasi bagi pihak kami. Anda tidak akan membuat apa-apa kenyataan, sama ada di laman web anda atau sebaliknya, yang munasabahnya akan bercanggah dengan apa-apa dalam Seksyen ini.

Had Liabiliti

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk ganti rugi tidak langsung, khas, atau berbangkit (atau apa-apa kehilangan hasil, keuntungan atau data) yang timbul berkaitan dengan Perjanjian atau Program ini, walaupun kami telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian. Selanjutnya, liabiliti agregat kami yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini dan Program tidak akan melebihi jumlah yuran rujukan yang dibayar atau dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini.

Penafian

Kami tidak membuat jaminan atau pernyataan tersirat atau tersirat berkenaan dengan Program atau produk yang dijual melalui Program (termasuk, tanpa batasan, jaminan kecergasan, kebolehdagangan, tidak melanggar, atau jaminan tersirat yang timbul dari prestasi, urusan, atau penggunaan perdagangan). Sebagai tambahan, kami tidak menyatakan bahawa operasi wasiat tidak terganggu atau bebas ralat, dan kami tidak akan bertanggungjawab atas akibat gangguan atau kesalahan.

Penyiasatan Bebas

ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA MEMBACA PERJANJIAN INI DAN BERSETUJU KEPADA SEMUA TERMA DAN SYARAT. ANDA MEMAHAMI BAHAWA KAMI MUNGKIN DI SELAMA WAKTU (LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) SURUHANJAYA PELANGGAN SOLIKIT TERHADAP SYARAT BAHAWA MELIHAT DARIPADA YANG TERKUMPUL DALAM PERJANJIAN INI ATAU MENGURUSKAN LAMAN WEB YANG SESUAI DENGAN ATAU BERKUMPULAN DENGAN LAMAN WEB ANDA. ANDA TELAH MENINGGALKAN TEMPAHAN DARIPADA PENYERTAAN DALAM PROGRAM DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG PERWAKILAN, JAMINAN, ATAU PERNYATAAN YANG LAIN SEPERTI SET BELAKANG PADA PERJANJIAN INI.

Timbang Tara

Sebarang pertikaian yang berkaitan dengan apa-apa cara dengan Perjanjian ini (termasuk sebarang pelanggaran sebenar atau yang didakwa di sini), sebarang transaksi atau aktiviti di bawah Perjanjian ini atau hubungan anda dengan kami atau mana-mana ahli gabungan kami hendaklah diserahkan kepada timbang tara sulit, kecuali, setakat anda telah dalam apa-apa cara melanggar atau mengancam untuk melanggar hak harta intelek kami, kami boleh mendapatkan injunksi atau relif lain yang sesuai di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan (dan anda bersetuju dengan bidang kuasa dan tempat tidak eksklusif di mahkamah tersebut) atau mana-mana mahkamah lain yang mempunyai bidang kuasa kompeten . Timbangtara di bawah perjanjian ini hendaklah dijalankan di bawah peraturan yang diguna pakai oleh Persatuan Timbang Tara Amerika. Award penimbang tara hendaklah mengikat dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, tiada timbang tara di bawah Perjanjian ini boleh digabungkan dengan timbang tara yang melibatkan mana-mana pihak lain yang tertakluk kepada Perjanjian ini, sama ada melalui prosiding timbang tara kelas atau sebaliknya.

Lain-lain

Perjanjian ini akan dikawal oleh undang-undang Amerika Syarikat, tanpa merujuk kepada peraturan yang mengawal pilihan undang-undang. Anda tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini, dengan kuat kuasa undang-undang atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Tertakluk kepada sekatan itu, Perjanjian ini akan mengikat, memberi manfaat kepada, dan boleh dikuatkuasakan terhadap pihak-pihak dan pengganti dan penerima serah hak masing-masing. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan prestasi ketat anda bagi mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak akan menjadi penepian hak kami untuk kemudiannya menguatkuasakan peruntukan tersebut atau mana-mana peruntukan lain Perjanjian ini. Kegagalan untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Perkhidmatan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan anda, mengatasi mana-mana perjanjian terdahulu antara anda dan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).

Tatal ke